Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Σαν σήμερα, πριν από 107 χρόνια, η απελευθέρωση του χωριού μας !

Για να μη ξεχνάμε !

Χρόνια Πολλά σε όλους μας !

Σαν σήμερα, 27 Φεβρουαρίου 1913 έγινε η απελευθέρωση του Χωριού μας, από τον ελληνικό στρατό, στο πλαίσιο των Βαλκανικών Πολέμων και έκτοτε αποτελεί κομμάτι του Ελληνικού Κράτους.

Τιμούμε την ημέρα αυτή !

Σημ : Βλ. παραπάνω στον πίνακα ζωγραφικής * , απεικόνιση της ημέρας αυτής, από τον χωριανό μας Ζωγράφο, Γεώργιο Δουρδούφη. Απεικονίζει την είσοδο και την υποδοχή του Ελληνικού Στρατού, 
στο χωριό μας "θέση Σταυρός¨ !

* (ο οποίος, έγινε δωρεά από τον Γάκη Γεωργίου, στο Δημαρχείο του χωριού μας). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάζουμε από το βιβλίο, του τότε Υπουργείου Στρατιωτικών....
Εν Αθήναις 1932 !

"Την επομένην 25 Φεβρουαρίου 1913 και ώραν 8.30΄, ο όγκος του συντάγματος ιππικού, κατόπιν διαταγής του Γενικού Στρατηγείου, προωθήθη εις Ελαίαν, όπου και διενυκτέρευσεν. Η προς Δελβινάκιον προωθηθείσα αναγνώρισις εσημείωσεν εχθρικάς δυνάμεις κατεχούσας την περιοχήν Χάνι Τζεραβίνας. Αί δυνάμεις αύται κατά τας πληροφορίας αποτελούντο εκ 1500 ανδρών μετά τεσσάρων πυροβόλων και αποτέλουν την οπισθοφυλακήν διπλασίων δυνάμεων ευρισκόμενων δυτικώτερον. Αί αυταί πληροφορίαι έφερον το μέν σώμα του Μπεκήρ Αγά εις Δελβινάκιον τα δε υπό τον Αλή Ριζά πασσάν στρατεύματα εις Αργυρόκαστρον.
Την 27 Φεβρουαρίου 1913 και ώραν 16.30΄, η διοίκησης του συν/τος μετά ίλης, ήχθη εις Δολιανά.
Εκείθεν, κατόπιν πληροφορίας παραχθείσας υπό της πρός Δελβινάκιον αποσταλείσης ίλης αναγνωρίσεως, καθ΄ ην ο εχθρός πιεζόμενος πανταχόθεν ηναγκάσθη την 14.30΄ ώραν να εγκαταλήψει τας θέσεις του και εκδιωχθείς εκ Δελβινακίου, εξηκολούθει υποχωρών, απέστειλεν ο διοικητής του συν/τος ουλαμόν προς κατάληψιν του χανίου - Τζαραβίνος, και ανέφερε σχετικώς εις το Γενικόν Στρατηγείον. Την 17.45΄ώραν δια νέας αναφοράς κατέστησε γνωστόν ότι εξηκολούθει το σύνταγμα τηρούν την επαφήν μετά των εις Κτίσματα (Αρίνιστα) υποχωρησάντων Τούρκων".

Σημ 1: Η ανωτέρω γραφή είναι όπως την βρήκαμε στο βιβλίο !
Σημ 2: Η μαρμάρινη (δεξιά) στήλη, προς τιμή του Ανθυπίλαρχου Ηρακλέους Κούτση *, είναι τοποθετημένη στην είσοδο του χωριού μας, όπου είναι και η ομώνυμη οδός.

* Ο Ανθυπίλαρχος Ηρακλής Κούτσης, ήταν επικεφαλής των δυνάμεων απελευθέρωσης του χωριού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου