Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Αφιέρωμα στον "δικό μας" Μητροπολίτη...

Επίσκοπος Βαβυλώνας και Μητροπολίτης Ερμουπόλεως, Ευάγγελος
(+ 08-11-1962 Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).


Ο Ευάγγελος Ψήμμας γεννήθηκε στο Δελβινάκι της Ηπείρου το 1905. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1930. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1931. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως από το 1931 μέχρι το 1935. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1936 στο Κέηπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής. Το 1936 έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στις 6 Δεκεμβρίου 1939 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Βαβυλώνος και διορίστηκε Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου. Στις 3 Δεκεμβρίου 1940 εξελέγη Μητροπολίτης Ερμουπόλεως.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Νικολάου Β. Πατσέλη :
(ο Δελβινακιώτης Ιεράρχης Ευάγγελος Σπ. Ψήμας)

Τήν 9 Νοεμβρίου 1962, περί τάς μ. μ. ώρας, έπί της διασταυρώσεως των οδών 'Ομήρου καί Ακαδημίας Αθηνών, άπέθνησκεν άπό εμβολήν της καρδίας, ένας διαπρεπής ιεράρχης, ένας άγνός πατριώτης καί γνήσιον τέκνον της εύάνδρου ’Ηπείρου, ο Μητροπολίτης Έρμουπόλεως—Αίγύπτου—, «ο Δεσπότης 
τή  Τ ά ντ α ς», όπως ήτο γνωστός είς τό πνευματικόν του ποίμνιον, ό ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΗΜΑΣ.
Ό αδόκητος θάνατός του, ερχόμενος τήν παραμονήν, πού έπρόκειτο ούτος νά έπιστρέψη εις τήν έδραν του, άπό μίαν περιοδείαν του εις τήν Κεντρικήν καί Ν. ’Αμερικήν, συνεκλόνισε τούς εις την πρωτεύουσαν γνωστούς του καί φίλους. 
Ούδείς ήδύνατο νά πιστεύση, ότι τόσον προώρως ήδύνατο νά έκλειψη ό διατηρών, μέχρι τής τελευταίας του στιγμής, πάσαν γαλήνην τού πνεύματος καί ήρεμίαν της ψυχής, ό τόσον δυναμικός ιεράρχης, με την άνεξάντλητον παρακαταθήκην ζωτικότητος, ό ιεράρχης μέ τήν στεντορείαν φωνήν, πού ένεψύχωνε καί ένεθουσίαζε τό έκκλησίασμα.
Τήν παραμονήν ακριβώς τής επιστροφής του εις τήν έδραν του, άπό τό ταξείδιον έκεινον, έκαραδόκει ο θάνατος εις μίαν γωνίαν των ’Αθηνών ίνα θέση τέρμα εις τήν ζωήν του, άνοίξη όμως συγχρόνως τήν σελίδα τών μελετητών, άνιχνευτών καί έρευνητών, όπως τον κατατάξουν εις τήν χορείαν πού του ήρμοζε. 
Ό άείμνηστος Μητροπολίτης Ψημας ήξιώθη, πριν παραδώση το φθαρτόν του σώμα, παρά τούς προσφιλείς του γονείς, καί το καλύψει μέ τό φιλόξενων χώμα τής ’Αττικής, νά έπισκεφθή, μετ’ άπουσίαν τριάκοντα περίπου έτών, τήν γενέτειραν, τήν όποιαν άποχαιρετήσας τό 1932 ώς ίεροδιάκονος, τήν έπανέβλεπε τό 1960 καί 1961 μέ τον άνώτερον τής Τεροσύνης βαθμόν του Μητροπολίτου, Ενα προστή, τήν μέν πρώτην φοράν εις τήν τελετήν τών άποκαλυπτηρίων τής προτομής του Χατζή —Μιχάλη Νταλιάνη, τήν δέ δευτέραν, τής προτομής του ιατροφιλοσόφου Δελβινακιώτου Κωνστ. 'Ηροκλ. Βασιάδου. 
*Η γενομένη τότε, καί κατά τάς δύο έπισκέψεις του, παρά τών συμπατριωτών ύποδοχή ήτο πρωτοφανής καί άποθεωτική. 'Ολόκληρος ή κωμόπολις Δελβινακίου ύποδέχετο μέ κωδωνοκρουσίας τόν σεπτόν 'Ιεράρχην καί έπίλεκτον τέκνον του.
'Ημείς τελευτώντες τήν πενιχράν αυτήν σκιαγραφίαν του άποβιώσαντος σεπτού φίλου καί συμπατριώτου 'Ιεράρχου Εύαγγέλου, λέγομεν δτι ό ιστορικός, πού θά γράψει κάποτε τήν ιστορίαν του Αίγυπτιώτου Ελληνισμού, θά ένδιατρίψει κάπως ιδιαιτέρως, έπί τού έκλιπόντος έκλεκτοΰ τούτου τέκνου τού Δελβινακίου.


Φωτό από την επίσκεψη του Μητροπολίτη Ευάγγελου, στην γενέτηρά του ! με αρκετά γνωστά πρόσωπα (χωριανούς μας), το 1961 !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου